המלץ על רישום זה לחברך - 366 מטה גדוד השירות הכללי של המהנדס שהה באברגבני, מונמותשייר ב -29 באפריל 1944